Locations for Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phan Kiến Phát 1
10.800574 106.607438 0 0 106.607438,10.800574